ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
MINISTRY OF MIGRATION POLICY

Εθνικό Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)
που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης
National Register of Greek and Foreign Non-Governmental Organizations (NGOs)
active in the areas of international protection, migration and social integration

Φόρμα εγγραφής για μεμονωμένους εθελοντές/ Sign up form for individuals

Οδηγίες/ Instructions

 • Η γλώσσα που θα χρησιμοποιήσετε για την συμπλήρωση των στοιχείων σας είναι η ελληνική ή η αγγλική./ Τhe language that you will use to fill in your information is Greek or English.
 • Αν είστε μεμονωμένος εθελοντής, συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία για να εγγραφείτε ως χρήστης στην εφαρμογή. σας υπενθυμίζουμε ότι για να συμπεριληφθείτε στην πρόταση για δράση ενός οργανισμού, πρώτα πρέπει να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας και να ενεργοποιηθεί από το Υπουργείο μας./
  If you are an individual volunteer, fill out the required information to register as a user in the application. We remind you that in order for you to be included in a proposal by an organization, first you have to create your account and it has to be activated by our Ministry.
 • Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά, εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά./ All fields are mandatory, unless otherwise stated.
 • Μην αφήσετε κενά πεδία στους πίνακες./ Do not leave any blank fields in tables.
 • Εάν δεν έχετε σύνδεση/ συνεργασία με άλλη οργάνωση δραστηριοποιούμενη στην Ελλάδα, τότε παρακαλούμε αποκρύψτε τον πίνακα πατώντας το αντίστοιχο κόκκινο κουμπί./
  If you have no Affiliation/ cooperation/ contact with organization(s) already active in Greece, please press the respective red button to hide the table.
 • Πατήστε το πλήκτρο "Εισαγωγή γραμμής" για να εισάγετε πολλαπλές γραμμές σε έναν πίνακα./ Press "Insert Row" to insert multiple rows in a table.
 • Μορφή Ημερομηνίας: ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ Date format: YYYY-MM-DD, 2016-03-08

A. Γενικές πληροφορίες/ General informationΔιαγραφή/
Delete
Επαγγελματική ιδιότητα/ Professional capacity Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εν ισχύ/
Practicing certificate in forceΔιαγραφή/
Delete
Οργανισμός/
Organization
Ξεκινώντας (περίπου) από/
Starting (appoximately)
Περιγραφή/
Description

B. Στοιχεία επικοινωνίας/ Contact detailsΔηλώνω υπεύθυνα με γνώση των συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση, ότι τα καταχωρηθέντα στοιχεία είναι πλήρη και αληθή/
Being aware of the legal consequences of false declarations, I solemnly declare that the information provided is complete and accurate:


Αρχική σελίδα/ Log in page.

Δημιουργήθηκε από το:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για το
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σταδίου 27 10183 Αθήνα
http://www.ypes.gr
Επικοινωνία: e-mail hr.procedures@immigration.gov.gr

Created by the:
Ministry of Interior for the
Ministry of Migration Policy
Stadiou 27 10183 Athens
http://www.ypes.gr
Contact: e-mail hr.procedures@immigration.gov.gr